IT Asociácia Slovenska

je profesným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. ITAS bol založený v septembri 1999 ako záujmové združenie právnických osôb.

Funkcie IT Asociácie Slovenska

Aktívne prispievať k informatizácii spoločnosti a podieľať sa na tvorbe legislatívy, týkajúcej sa informačných a komunikačných technológií. Podporovať slovenské IT fimy pri ich expanzii na zahraničné trhy.

Kontakt

IT Asociácia Slovenska

Cukrová 14
811 08 Bratislava
budinsky (at) itas.sk
+421 903 433 345

IT Asociácia Slovenska, predajcovia, výrobcovia a distribútori spotrebnej elektroniky žiadajú výklad nového Autorského zákona

Čo skutočne prinesie nový Autorský zákon z hľadiska poplatkov?

Bratislava,  7. 7. 2015: IT Asociácia Slovenska opakovane upozorňuje na závažný fakt, ktorý hrozí prijatím nového Autorského zákona a dotkne sa všetkých občanov, rovnako predajcov spotrebnej elektroniky a jeho dôsledky ponesie aj štátna pokladnica. Kritika sa týka predovšetkým navrhovanej Prílohy 2., ktorá ustanovuje aj náhradu autorských práv z rozmnoženín na výšku 3 % z ceny smart TV. Napriek odborným argumentáciám zo strany ITAS a zástupcov predajcov, výrobcov a distribútorov elektronických zariadení, neboli doposiaľ ich pripomienky akceptované.

Ministerstvo kultúry odmieta argument ITAS, že v dôsledku nového autorského zákona príde k zdražovaniu SMART televízorov. „ Návrh nového Autorského zákona, ktorý prešiel v stredu 1. 7. 2015 v NR SR druhým čítaním, nemení súčasnú zákonom stanovenú sadzbu za tento druh zariadení vo výške 3 %, čo znamená, že ani nedáva žiaden legitímny dôvod na zvyšovanie ich ceny. Nový návrh zákona sa vzťahuje iba na tie smart TV, ktoré majú pevný disk a dokážu rozmnoženinu, teda kópiu diela vytvoriť“ uviedlo MK SR v stanovisku dňa 30. júna 2015 .

„Tvrdenie MK SR nie je pravdivé nakoľko za tento druh zariadení smart TV, ktoré sú  vybavené USB kľúčom a nie HDD, sa doteraz neplatilo. Smart TV a ani žiadne iné špecifické TV zariadenia v zákone doteraz neboli špecifikované“, konkretizuje prezident ITAS Mário Lelovský. „Výklad obsahu nového Autorského zákona zo strany MK SR je v rozpore s požiadavkami SOZA a tieto zasa s definíciami a samotným obsahom nového návrhu, ktorý sa odvoláva len na technické vybavenie s HDD, USB, pamäťovou kartou a podobne“ upresňuje Lelovský.

Vzhľadom na nepresné vyjadrenia zástupcov MK SR a otvorene komunikovaný záujem SOZA o výber 3% za všetky Smart TV, ktoré majú USB port sa ITAS obrátila na Ministerstvo kultúry s oficiálnym listom dňa 7.7.2015 so žiadosťou o vysvetlenie dikcie zákona použiteľnej aj pre právne účely, tak aby pri implementácii zákona nedošlo k prípadným nedorozumeniam.

V prípade, že MK SR ako predkladateľ nového Autorského zákona potvrdí, že smart TV bez HDD nebudú predmetom spoplatnenia potom TV vybavené iba USB mechanikou nezdražejú. Ak ale toto tvrdenie nebude vyvrátené potom ITAS, ako aj zástupcovia spoločností predajcov, výrobcov a distribútorov spotrebnej elektroniky, budú požadovať úpravu textu – vylúčenie smart TV zo zákona alebo novelizáciu skôr ako nadobudne platnosť.

V prípade zavedenia až 3% výšky náhrad odmien za smart TV bude ITAS požadovať  zavedenie  tzv. viditeľného poplatku ako vysvetlenia k systému vyberania poplatkov, aby spotrebitelia boli pred kúpou vopred informovaní o sadzbách, a teda, že navýšenie ceny je spôsobené práve týmto poplatkom. Podobne ako je tomu u recyklačných poplatkov.

Predajcovia a distribútori sú presvedčení, že: „Trojpercentné navýšenie ceny u smart TV ako hlavného segmentu v spotrebnej elektronike bude  jednoznačne dôvodom pre trhové správanie sa spotrebiteľa, a tým pádom odliv predaja do zahraničia a aj zníženie príjmov štátneho rozpočtu reprezentované poklesom príjmu z DPH v násobnej výške oproti poplatkom. Televízory predstavujú až 2/3 z obratu celkového predaja audiovizuálnej techniky pokles ich obratu u predajcov bude mať vplyv aj na zamestnanosť.“

Upravené sadzby náhrad odmien za jednotlivé zariadenia (aj bez smart TV) budú reprezentovať vysoké čiastky a budú znamenať významné navýšenie príjmov organizácií kolektívnej správy.

IT Asociácia a zúčastnené spoločnosti žiadajú  výrazne väčšiu mieru kontroly OKS zo strany štátu ale aj zo strany povinných osôb, ktorým zákon ukladá platiť, s cieľom zabezpečiť rovné podmienky pre účastníkov trhu. Spoločnosti, ktoré platia náhrady odmien sú takto znevýhodňované oproti tým, ktoré si svoje povinnosti neplnia a neplatia. Úlohou OKS musí byť aj plošné zabezpečenie plnenia povinností všetkých účastníkov trhu vrátane zahraničných subjektov.

Svoju nepokojnosť so súčasným stavom ohľadne náhrad odmien spoločne vyjadrili na tlačovej konferencii v utorok 7. júla 2015 aj zástupcovia významných firiem pôsobiacich v oblasti trhu spotrebnej elektroniky na Slovensku, a ktorých prijatie nového Autorského zákona by mohlo výrazne ovplyvniť.

Tlačovej konferencie sa zúčastnili a Vyhlásenie podporili:

Mário Lelovský, prezident, ITAS

Peter Tvrdoň, Head of Slovakia Branch, SAMSUNG

Marián Gajdoš, National Sales Manager, SONY

Michal Mazal, Communication manager, PANASONIC 

predseda predstavenstva, Asociace  spotřební elektroniky

František Vámoši, marketingový manager, NAY

Peter Kucer, riaditel spolocnosti, eD´SYSTEM

 

Vyhlásenie predajcov, dovozcov a výrobcov audiovizuálnej techniky Slovenska k zdražovaniu smart televízorov dôsledkom nového autorského zákona z 30.6.2015 ďalej podporili tiež spoločnosti ASBIS a TPD.

Obvinenie z lobbyingu pre jednu spoločnosť zo strany ministerstva kultúry predstavitelia ITAS, zúčastnení zástupcovia spoločností a ostatní signatári Vyhlásenia dôrazne odmietajú! 

Znenie textu Prílohy 2. nového zákona, ktoré ustanovuje náhradu autorských práv z rozmnoženín na výšku 3 % ceny z:

b) technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela na pevný disk, USB kľúč, pamäťovú kartu alebo na nosič podľa písmena a), alebo iné technické zariadenie s takýmto účinkom alebo funkciou, ktorým je audio alebo audio-video rekordér, set-top box umožňujúci vyhotovenie alebo uloženie rozmnoženiny diela na iné nezávislé technické zariadenie alebo nosič záznamu, herná konzola, smart TV, mp3 alebo mp4 nahrávač alebo iné technické zariadenie s takýmto účinkom, okrem technických zariadení podľa písm. c) až g) a okrem technických zariadení vedených v bode 2 písm. a), vo výške 3% z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,

Do tejto kategórie teda pravdepodobne spadajú aj moderné smart televízory vybavené USB mechanikou.

Definícia SMART TV z Wikipedie:

"A smart TV, sometimes referred to as connected TV or hybrid TV, is a television set or set-top box with integrated Internet and Web 2.0 features, and is an example of technological convergence between computers and television sets and set-top boxes. Besides the traditional functions of television sets and set-top boxes provided through traditional broadcasting media, these devices can also provide Internet TV, online interactive media, over-the-top content, as well as on-demand streaming media, and home networking access."

List generálnemu riaditeľovi Sekcie  médií, audiovízie a autorského práva, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky [PDF, 175kB]